VIII RAJD ROWEROWY
Pod patronatem Burmistrza Pszczyny
„NA KOLE BEZ POLE”

REGULAMIN RAJDU

 

I. Cel imprezy:

1. rozwijanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców,
2. propagowanie turystyki rowerowej,
3. integracja społeczności lokalnej.

II. Organizator:

Pszczyńskie koło Ruchu Autonomii Śląska

III. Miejsce i termin:

1. drogi i ścieżki rowerowe w powiatu pszczyńskiego
2. termin 26 maj 2019r. (niedziela)

IV. Zabezpieczenie trasy:

1. Trasę Rajdu Rowerowego zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego,
wolontariuszy, policji.
2. Organizatorzy i osoby zabezpieczające przebieg trasy są oznaczone koszulkami w odmiennym
kolorze dużym napisem na plecach ORGANIZATOR.

V. Zasady uczestnictwa:

1. W Rajdzie Rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower.
2. Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w Rajdzie Rowerowym jedynie pod opieką
rodziców lub wyjątkowo innych osób pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.
3. Wszystkich uczestników Rajdu Rowerowego obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego oraz poleceń organizatorów wyróżniających się koszulkami rajdowymi w odmiennym kolorze z napisem organizator i serwis rajdu.
4. Uczestnicy Rajdu Rowerowego będą pokonywać trasę w zwartej kolumnie.
5. Na całej trasie a także w czasie zakończenia Rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe
zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia i pomoc wszystkim innym współuczestnikom.
6. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie; uczestnikom nie wolno wyprzedzać pojazdu pilotującego i nie powinni zostawać w tyle za pojazdem zamykającym rajd.
7. Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy Rajdu w otrzymanej od organizatora
koszulce.
8. Średnia prędkość pokonywania trasy – około 10 km/h.

VI. Świadczenia organizatorów:

1. Każdy uczestnik Rajdu Rowerowego jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na
wybranych odcinkach na czas przejazdu Rajdu oraz obecność ratownika medycznego lub lekarza.
3. Organizator zapewnia pomoc przy pokonywaniu przeszkód terenowych oraz tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika.
4. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma koszulkę.
5. Na “przystanku” każdy uczestnik otrzyma od organizatorów napój, a na mecie gorący posiłek..
6. Organizator zapewnia pomoc serwisu rowerowego, w wypadku awarii roweru uczestnik rajdu pokrywa koszty części zamiennych a serwis wykonuje usługę bezpłatnie.

VII. Zgłoszenia:

1. Ze względów organizacyjnych zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są tylko i wyłącznie drogą
elektroniczną na stronie rajdu – http://www.rajd-rowerowy.entpro.pl
Każdy uczestnik po dokonaniu kompletnej rejestracji otrzyma drogą mailową potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem ID, wielkością wpisowego, oraz danymi do dokonania wpłaty wpisowego.
2. Wpisowe w wysokości:
– 28 zł – osoba dorosła i młodzież pow. 15 lat (decyduje rok urodzenia)
– 20 zł – dzieci i młodzież do 15 lat, (decyduje rok urodzenia)
należy wpłacić na konto nr: 10 1750 0012 0000 0000 2843 0817,
dane do przelewu: Ruch Autonomii Śląska ul. ks. Norberta Bończyka 9/4 40-209 Katowice,
tytułem: Rajd rowerowy z podaniem numeru ID przydzielonego każdemu uczestnikowi podczas
rejestracji. Wpisowe należy wpłacić w ciągu trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia, w razie nie dokonania wpłaty osoba zostanie automatycznie skreślona z listy uczestników rajdu. Zgłoszenia
należy dokonać w terminie od 3 kwietnia do 10 maja b.r.
3. W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie (300 osób) organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
4. Każdy uczestnik przed startem własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym
regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych przez organizatorów rajdu w zakresie koniecznym do obsługi Rajdu.
5. Osoby biorące udział w Rajdzie bez zgłoszenia i koszulki, nie są uczestnikami Rajdu.

VIII. Przewidywany plan organizacyjny Rajdu Rowerowego w załączniku.

IX. Zakres zadań osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy:

1. Zapewnienie ładu i porządku na trasie rajdu i jego przystankach poprzez przekazywanie wskazówek i uwag uczestnikom rajdu.
2. Polecenia wydawane przez Policję wykonywać w pierwszej kolejności.
3. W przypadku konieczności przejazdu pojazdu uprzywilejowanego jadącego na sygnale – umożliwić bezkolizyjny przejazd.
4. Na bieżąco informować członków rajdu o zaistniałych zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo i przemieszczanie się kolumny rajdowej.
5. Na starcie i postojach informować uczestników rajdu o dalszym jego przebiegu.
6. W przypadku konieczności udzielania pomocy serwisowej niezwłocznie poinformować serwis rajdu
7. Wszelkie pytania i wątpliwości kierować do organizatorów rajdu.

OŚWIADCZENIE

Organizator oświadcza, że po przejechaniu trasy przez Rajd Rowerowy zobowiązuję się na bieżąco
przywracać trasę do stanu pierwotnego.
W przypadku uszkodzenia trasy lub urządzeń drogowych będącego następstwem rajdu rowerowego – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.